JA Decor - шаблон joomla Книги
Serbian English German Russian

Usluge koje nudimo

 

Voda je tečnost koja obično ima pH vrijednost od 0 do 14. Voda je u tom području ili kisela ili neutralna ili alkalna. Neutralna je na vrijednosti 7,0.Za bazensku vodu idealna vrijednost pH je od 7,0 do 7,4. Idealna vrijednost  bazenske vode osigurava pravilno funkcionisanje sredstava za njegu vode a tako i bezprijekorno čistu vodu. Ako je vrijednost niža voda je kisela i to uzrokuje korozju svih metalnih djelova u doticanju sa bazenskom vodom. Kada je pH iznad 7,6 dolazi do izlučivanje minerala (bijele pahulje u vodi i obloge kamenca na stjenkama bazena), te svraba očiju i peckanje kože. pH obično mjerimo pomoću ručnih mjerača. Za regulaciju pH koristimo pH minus za snižavanje ili pH plus za povišavanje pH vrijednosti, granulat ili tekućinu. Granulat se koristi kod ručnog dodavanje, a tekućina kod automatskog doziranja. Granulat doziramo na način da određenu količinu granulata dodamo u kantu sa vodom, promiješamo i uljevamo u bazem. Uvijek se najprije uljeva voda u kantu zatim dodaje granulat, nikada obrnuto!

 

 

Savjeti za prvo punjenje bazena

 1. Provjerite i po potrebi uravnjajte pH – vrijednost bazenske vode na 7,0 – 7,4

-          Ukoliko je pH – vrijednost iznad 7,4 upotrijebite pH – minus. Ukoliko je pH – vrijednost ispod 7,0 upotrijebite pH – Plus. Bazensku vodu po dodavanju pH regulatora dobro promiješati! Preporučeno je, da poslije dodavanja sredstava ponovo provjerite pH vrijednosti i po potrebi dodajte još sredstava!

 

 1. Ukupna tvrdoća vode kojom je bazen napunjen često je razlog izlučivanju iona kalcijuma i magnezijuma. Što uzrokuje mutnoću vode, tj.sitne čestice koje ne ostaju u filteruprilikom filtriranja. Visoka pH vrijednost dodatno pomaže da se ovaj problem povećava. Kod tvrdoće vode od 20 dH u vodu je potrebno dodavati Calzestab Eisen Ex. Kolika je tvrdoća vode potrebno je se raspitati u lokalnom vodovodu iz kojeg je bazen napunjen.
 2. Dodavanje dezinfekcijskog sredstva: da spriječimo razvoj mikroorganizama, bazensku vodu nužno je dodavati odgovarajuće dezinfekcijsko sredstvo. Kod prvog punjenja potrebno je dodavati hlor  u granulatu kao šok tretman vode, a kasnije u obliku tableta. Nužno je redovno kontrolisati sadržaj hlora koji se mora kretati između 0,6 i 1,0 mg/L.
 3. Spriječavanje razvoja algi: Sa dodavanjem Algicida u vodu spriječava se razvoj algi, a time i bakterija.

 

Savjet: Za punjenje bazena koristite isključivo  vodu iz javne mreže, ne upotrebljavajte vodu iz izvora, potoka, rijeka i sl.,jer takva voda u pravilu sadrži veću kolićinu željeznih iona pa i mnogih živih organizama i lako se dogodi, da voda u bazenu nakon dodavanja sredstava za njegu postane zelena, crvena...i teško ju je dovesti u optimalno stanje.. Provjerite filter uređaj i po potrebi promijenite filter pijesak. Najprije uravnite pH vrijednost, a potom slijedi osnovna dezinfekcija bazenske vode!

 

 

Savjeti za redovno održavanje i njenu bazenske vode:

1.      Uravnjavanje pH – vrijednosti:

-Redovno, minimalno 2 puta nedeljno, potrebno je provjeriti i po potrebi uravnati pH-vrijednost bazenske vode na 7,0-7,4

 

2.      Dezinfekcija sa hlorom: kod dugoročnog hlorisanja tj.dezinfekcije (sardžaj hloda u vodi ne smije pasti ispod 0,3-0,6 mg/L, to je sadržaj hlora koji mora biti stalno prisutan u vodi) kod jakog tj.šok hlorisanja (sadržaj hlora u vodi mora biti najmanje 2 mg/L). Šok hlorisanje izvedemo po prvom punjenju vode u bazen. Nakon toga obzirom na opterećenje vode ( veći broj kupača,viša temperatura vode,kiše...preventivno koristimo T-Granulat ili Oxy Chlor Shock. Preporučeno je  preventivno šok hlorisanje svakih 6 dana. Za dugoročno hlorisanje upotrebljavamo T-Grosstabletten (velike hlor tablete 200g), Multifunkcijske tablete 200g ili Multiblock (velike tablete 600g),

Dezinfekcijske s aktivnim kiseonikom: Privatni bazeni pogotovo oni zatvoreni teže dezinfekcijske bazenske vode aktivnim kiseonikom. Dezinfekcija kiseoniikom je značajno slabija od dezinfekcije hlorom ali se ovim načinom dezinfekcije izbjegavaju nuspojave uzrokovane  hlornom dezinfekcijom. Kod primjene ove metode dezinficiranja vode vrlo je važno da filtracija kroz pješčani filter bude idealna. Kod dezinfekcije aktivnim kiseonikom svakako je preporučeno povremeno šok hloniranje bazenske vode. Preporučeno sredstvo za šok hloniranje je (Oxy Chlor Shock, svake 2-3 nedelje). Za dezinfekciju aktivnim kiseonikom  koristimo sredtsva Aquablanc O2 granulat – u kombinaciji sa Aquablanc A tečnošću. Sadržaj  aktivnog kiseonika mora se kretati oko 5 mg/L.

 

3.      Spriječavanje razvoja algi: Sa dodavanjem Algicida  spriječava se razvoj  algi u bazenskog vodi. U osnovi algicide djelimo u dva razreda. Jednako su učinkoviti i koncentrirani, ali se u doticanje  sa vodom, u kojoj je prisutan hlor, neki malo pjene (Alba), a neki su potpuno nepjeneći (Alba super). U bazenima, koji imaju protivstrujne i masažne uređaje nužna je upotreba nepjenećih algicida, dodaju se preventivno.

 

4.      Fokulanti – sredstvs za pahuljanje : Pahuljanje tj.fokulancija je postupak, pri čemu se mikronske  čestite nečistoće, koje filter ne može zadržati ,lijepe se jedna za drugu  do te mjere da ih filter zadrži. To lako napravimo na dva načina. Kod bazena sa pješčanim filterom, dodajemo flokulant  u skimer. Filter nakon 24 sata rada isperemo. Kod filtera sa kartušama taj način nij eprimjenjen. Zato navečer ostavimo protočnu pumpu da radi i ulijemo flokulant direktno u bazen. Poslije nekog vremena se čestice nečistoće spoje i ostanu na dnu bazena, tako da ih potom lako usisati uz pomoć vodenog usisivača. Za flokuklaciju koristimo dva proizvoda  Flockfix tekući ili Flockfix kartuše.

 

Savjeti za sezonsko čišćenje:

1.      Veće nečistoće, lišće

Iz bazena ih odstranite pomoću mrežice, provjerite podni slivnik da nije zapušen.

 

2.      Pražnjenje bazena

Pozor: Za montažne ugradne i samostojeće bazene osigurajte stabilnost!

 

 

3.      Mineralna nečišćenja (kamenac) čistimo sa kiseim sredstvima Keracil F ili Keracil S. Preporučeno je da se bazen ne čisti dok je izložen suncu. Kada je kamenac tvrdokoran postupak čišćenja je potrebno ponoviti više puta, a ne koristiti nerazrijeđena sredstva.Na taj način čuvamo bazenski materijal i brinemo za sigurnu upotrebu sredstava..Za čišćenje upotrebljavati namjenske četke i spužvice.

4.      Čad, prašina, atmosferske nečistoće, masnoće. Organska nečistoća pliva po površini vode i hvata se za stjenku bazena po vodenom rubu. Rub čistimo sa alkalnim sredstvima Potz 000, Flisan, Randklar prašak ili Randklar tekući. Za čišćenje upotrebljavati namjenske spužvice. Bazen poslije čišćenja temeljno isperite sa svježom vodom. Da se Vaš bazen po punjenju ne bi pretvorio u pjenušavu kupku, poslije čićenjaga je potrebno temeljno isprati svježom vodom. 

Savjet : Uobičajeno je da ostavimo vodu preko zime u bazenu. Zato moramo bazen prije početka sezone kupanja temeljno očistiti. Pri izboru sredstava za čišćenje vrlo je važno paziti da sredstva budu kompaktibilna sa sredstvima za dezinfekciju, jer nakon nadopunjavanja bazena kod upotrebe sredstava za dezinfekciju bazenske vode, može doći do problema  sa kvalitetom vode koju nikako poslije nećemo moći dovesti u optimalno stanje. Zato vuijek birajte sredstvadeklarirana za čišćenje bazena. Isto tako moramo pazitida sredstva ne sadrže agresivne spojeve koji mogu oštetiti bazenske materijale. Sredtsva za čišćenje domaćinstva nisu prikladna za čišćenje bazena!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alge?

Primjereni proizvodi :

-pH –vrijednost: pH-Plus, pH-Minus

-Šok hlorisanje: Oxy Chlor Shock, T-Granulat

-Flokulanti: Flockfix tekući ili Kartuše

Uzrok nastanka algi obično je premalo dezinfekcijskog sredstva u vodi, ili  neprimjerna pH vrijednost vode. Na razvoj algi lako utiče i broj kupača, temperatura vode , padavine. Obično se dogodi svega pomalo u interakciji. A čaki mali poremećaj može poremetiti ravnotežu ispravnosti vode.

Riješenje: Kod veće količine algi, podove i zidove bazena dobro očistiti četkom, zatim:

1.      pH-vrijednost uravnati na 7,0-7,4.

2.      Izvesti šok hlorisanje.

3.      Ponovo provjeriti i po potrebi uravniti pH-vrijednost.

4.      U vodu po potrebi dodati flokulant.

 

 

                        Hrapavi zidovi ?

                        Primjereni proizvodi:

                        Metal magic,Calzestab Eisen Ex

                  Sredstva za čišćenje: Keracil F, Keracil S

                  Uzrok za to je izlučivanje kamencazbog prevelike pH vrijednosti ili velike                              karbonatne tvrdoće vode. Imamo više riješenja: najprije pokušamo riješiti sa dodavanjem Calzstab Eisen Ex ili Metal Magic u vodu, ili ispraznimo bazen i temeljno ga očistimo sa kiselim sredstvom te ponovo napunimo vodom.

Riješenja : Kod manjih naslaga kamenca u vodu dodati Calzestab Eisen Ex (1-2lit/10 m3) ili Metal Magic 0,3-0,6 lit/10m3. Kod tvrdokornih naslaga:

1.      Bazen ispraznite

2.      Obloge očistite sa kiselim sredstvom.n Za čišćenje upotrijebite namjenske bazenske četke i spužvice, pazite da sa četkanjem i trljanjem ne oštetite bazensku foliju.

 

 

 

 

Korozija?

Primjereni proizvodi:

 pH-vrijednost: pH-Plus, pH-Minus

Tvrdoća vode: Calzestab Eisen Ex

Šok hloniranje: Oxy ChlorShock, T-Granulat

Flokulanti:Floxfix tekući ili Kartuše

Uzrok za koroziju je obično ili previsoka ili preniska vrijednost pH u vodi. Isto tako mogući uzrok je upotreba elektrilioze za dobijanje hlora. Korozija može uzrokovati izlučivanje metalnih oksida i kamenca.

Riješenje:

1.      pH-vrijednost stalno držati u neutralnom području 7,0 – 7,4.

2.      Kontrola tvdoće vode i po potrebi upotreba Calzestab Eisen Ex.

3.      Kod mutne i mliječne vode šok hloniranje i flokulacija

 

 

                 Voda se pjeni?

                 Primjereni proizvodi:

                 Alba Super

                 Uzrok je najčeća upotreba neadekvatnog algicida, ostatci tečnosti prezimljavanje i 

                 ostatci sredstava za čišćenje.

                 Riješenja:

1.      Očistiti bazen algicidom (Alba Super)

2.      Poslije temeljnog čišćenja bazen je potrebno dobro isprati čistom vodom.

                 Savjet: U koliko punjenje ne jenjava dolijte svježu vodu u bazen

 

 

 

 

 

                  Ofarbana voda?

                 Primjereni proizvodi:

                  pH-vrijednsoti: pH-Plus, pH-Minus

                 Metali Magic

                 Sredstva za flokulaciju

                 Uzrok ofarbane vode je izlučivanje željeza (crveno rđava boja) ili bakra (tirkizna        

                 Boja) obično kada napunimo bazen vodom sa izvora,rijeke...., iako je moguće da

                voda iz javnog vodovoda ima u sebi više željeza i mangana koji takođe uzrokuju

                boju.

                 Riješenja:

1.      pH vrijednosti uravnati iznad 7,5

2.      Dodati Metal Magic

3.      Filter pustimo da radi 48 sati.

4.      Sniziti pH vrijednosti na 7,0-7,4

5.      Dodati sredstvo za flokulaciju

 

 

 

 

                Mliječna i mutna voda?

                Primjereni proizvodi:

                pH-vrijednosti: pH-Plus, pH-Minus

                Šok hloniranje:Oxy Chlor Schock, T-Granulat

                Flokulanti: Flockfix tekući ili Kartuše

                Razlog za mutnost su obično plutajuće čestice  ili mikronske čestice koje filter ne

                može zadržati.

                Riješenje:

1.      pH-vrijednosti uravnjati na 7,0 -7,4.

2.      Izvesti šok hloniranje

3.      Ponovo provjeriti i po potrebi uravnjati pH-vrijednost

4.      U vodu dodati flokulant

 

               Savjeti: Uvjerite se da voda u bazenu  pravilno cirkuliše i da su sredstva jednako

               Raspodijeljena u bazenskoj vodi. Provjerite karbonantnu tvdoću vode i ukoliko je

               Velika dodajte Calzestab Eisen Ex zamijenite barem d

"Chemoform" firma bazenske opreme i hemije za održavanje bazena  koja je u uspijesnoj funkciji već 50 godina. Uskoro sarađujemo sa njima. Akcijiska prodaja "Chemoforma" iz Njemačke, kao i "Astralpoll-a" iz Španije , samo u našoj radnji. Veoma kvalitetna hemija, "Chemoform", Vam poklanja sigurnost dođite i uvjerite se sami. 

 

 

cijene u crnoj gori kompletnog EASYPOL bazena dimenzija

6x3x1,5 m       3850,00 €

7x3,5x1,5 m    4350,00 €

8x4x1,5 m       5100,00 €

9x5x1,5 m       5850,00 €

10x5x1,5 m     6400,00 €

Cijene su kompletne opreme nije uracunata montaza elemenata bazena

 

Ugradni bazen iz stiropornih blokova te folije debljine 0,8mm, dubine 150cm. Izrada bazena je brza i jednostavna. Komplet opreme sadrži sve potrebno za kvalitetnu izradu bazena. Bazen možete, prema želji i potrebama, opremiti sa mnoštvom dodatne opreme iz naše ponude.

Bazen EASYPOOL namijenjen je svima koji žele bazen skoro u potpunosti izgraditi sami. Prilikom sastavljanja ovog kompleta posebno smo se potrudili kako bi cijena bila pristupačna svima.

Komplet sadrži sve potrebno za gradnju bazena. Posebni stiroporni blokovi, osim brze i jednostavne gradnje, ostvaruju i odličnu toplotnu izolaciju bazena. Način gradnje vrlo je jednostavan. Nakon završetka donje ploče bazena, blokovi se slažu u pravougaonik te se zaliju betonom. Po završenoj gradnji,  radnici postavljaju ćoškove, podložni filc,zatim se ubacuje folija koja je urađena tačno na mjeru odgovarajuceg bazena.  U kompletu se nalaze potrebne PVC cijevi i spojni materijal te filter i pumpa.

Naravno, bazen je moguće opremiti sa dodatnom opremom ( rasvjeta, turbo jet,slap, masaže, itd... ) što će još dodatno obogatiti trenutke provedene u bazenu.

KIT komplet EASYPOOL sadrži

 • STIROPOR blok 100 x 25 x 30
 • zatvarače za blokove
 • podni ispust ASTRAL
 • skimmer ASTRAL
 • prodore ASTRAL
 • povratne mlaznice ASTRAL
 • kutnike za foliju i podložni filc sa montažom
 • armiranu PVC foliju 0,8mm ( jednobojnu prema izboru ili sa uzorkom uz doplatu ) sa montažom
 • pješčani filter astrali pumpu speck aqva plus protoka 8,12 ili 16 m3 u zavisnosti od velicine bazena
 • potrebne PVC cijevi i spojni materijal
 • INOX ljestve
 • Uputstva za gradnju i uporabu

 

 Kod nas možete pronaći cijene za pojedine dimenzije bazena

 

Napomena:

 

 • Količina potrebnih tvrdih PVC cijevi u kompletu proračunata je za mašinsku koja je izgrađena tik uz bazen (u nastavku bazena - vidi skice bazena). Ako mašinske bude u poliesterskoj montažnoj mašinskoj  ili u podrumu obližnje zgrade, potrebno je dokupiti potrebne količine cijevi i drugog spojnog materijala. Za instalacije do mašinske koja je odmaknuta od bazena, preporučujemo upotrebu posebnih ojačanih "fleksibilnih" PVC cijevi.
 • Također, i količina potrebnog spojnog materijala za razvod cijevi oko bazena do mašinske i sastavljanje filternog uređaja, pripremljena je na osnovi prosječne potrošnje. Može se dogoditi da u vašem primjeru prilikom montaže bude viška, odnosno manjka određenih komada ( npr. koljeno, spojnica ili nosač cijevi ).
 • Potrebne suglasnosti i dozvole za gradnju bazena, kao i svi potrebni građevinski radovi ( uključujući i iskop potreban za bazen ) i materijal potreban za gradnju ( beton, armature ) nisu dio ponude i kao takvi nisu obuhvaćeni cijenom

Bazenska rasvjeta je vrlo zahtjevna. Kako izbjeci blijestanje? Problem blijestanja kod zatvorenih bazena izrazen je na dva nacina :

 • kao izravno blijestanje - dolazi od reflektora, problem koji je prisutan i kod sportskih dvorana
 • kao neizravno blijestanje - koje, uglavnom, uzrokuje refleksija od povrsine vode

 

Neizravno blijestanje izbjegavamo na vise nacina :

 • Neizravnom rasvjetom bazena 
 • Kod izravne rasvjete pravilnim pozicioniranjem i usmjeravanjem reflektora 
 • Zasjenjivanjem prostora, sto zavisi od doba dana, tacnije zastita sunceve svijetlosti

 Prvobitne fontane su se bazirale na jednom izvoru vode koji bi se slivao u odredeni  bazen,a zatim odlijevao.Danas su fontane mnogo komplikovanijesa vise izvora i bazena sa komplikovanijom arhitekturom i infrastrukturom.

Fontane se tako konstruisu tako da se voda koja se iz izvora slijeva opet kruzno vraca  u bazen iz koeg je krenula.Ovde treba uzeti u obzir efekat isparavanja i raznosenja vode,te je potrebno napraviti dodatni izvor koi ce nadoknaditi te gubitke

SAnis doo u  omoguciti su vam ponuditi izradu privatnih fontana u prostoru po vasim zeljama i potrebama,isto tako obratite nam se  sa punim poverenjem ukoliko imate potrebu za sanaciju ili odrzavanjem postojece fontane.

U zatvorenim bazenima su neophodni uredjaji za klimatizaciju. Zavisno od povrsine bazena, povrsini i rasporedu staklenih povrsina gradjevinske konstrukcije, bazenskog prostora, odabere se najprikladniji tip klimatizacije, koji su bez obzira o kakvom se bazenu radilo, najskuplji uredjaj vezani uz bazen, bazensku tehniku i opremu. 

Vrlo bitno je da se u fazi izgradnje objekta osigura adekvatan prostor za smjestaj uredjaja i instalacija. 

 

Koriste se za :

 • za vece bazene, pogotovo kada su prisutne vece staklene povrsine u bazenskom prostoru
 • osim kao odvlazivaci mogu biti izvedene i kao kompletni klima uredjaji sa potpunom regulacijom ubacivanjem svjezeg vazduha, pa vecim ili manjim stepenom rekuperacije iskoriscavanja toplotne energije, cime je moguce postici ustedu u potrosnji.

 

-pumpe schpek(hom 6,8 i 11 clasik 11,13,15,20 i 30),astralpool(viktorija plus),saci(optima,winner,aurel)
-filteri  astralpool cantabrik, gemas
-atraksije midas gmbh,hugo lame

 

Usisivaci za bazene imaju funkciju usisavanja taloga sa dna bez praznjenja vode iz bazena. Rucni usisivaci posjeduju cetku, teleskop i rebraste cijevi od 32mm ili 38mm, povezuju se za skimer i funkcionisu preko filtracionog uredjaja. Pored rucnih postoje i poluautomatski i automatski usisivaci za bazene.

Mrezice pomazu pri ciscenju necistoca po povrsini vode i sa dna bazena.

Plovni dozator sluzi za doziranje hlornih tableta i pluta po povrsini vode.

Web Analytics